Nếu bạn đang khám phá về thời trang, thì bạn càng phải quan tâm đến mục Chữ ký. Vậy chữ ký là gì và vật phẩm signature là gì? Nếu bạn đang khám phá về thời trang, thì bạn càng phải quan tâm đến mục…