Gia đình là viên gạch chất lượng để xây dựng xã hội tốt đẹp hơn, đời sống đạo đức, lối sống văn hóa của mỗi thành viên trong gia đình là nền tảng vững chắc tạo nên gia đình lành mạnh, văn hóa, vững mạnh,…