Lợi nhuận thuần là lợi nhuận mà một công ty thu được từ các hoạt động kinh doanh thuần của nó. Đây là chỉ tiêu thể hiện kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, được tính bằng cách tính số chênh lệch giữa tổng thu nhập thu được trong kỳ hiện tại trừ đi các khoản chi phí phát sinh trong kỳ bao gồm cả nguyên giá doanh nghiệp và tổng lượng vật tư tiêu hao.

Công thức tính lợi nhuận thuần

Lợi nhuận hoạt động ròng = Thu nhập ròng – Chi phí bán hàng + (Thu nhập tài chính – Chi phí tài chính) – (Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý doanh nghiệp)

Hoặc:

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = thu nhập ròng – giá vốn của tất cả các sản phẩm đã bán trong kỳ hiện tại.

Trong đó:

  • Thu nhập ròng: Là thu nhập nhận được từ việc bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ sau khi đã trừ các loại thuế, phí như: chiết khấu bán hàng, trả lại hàng bán, chiết khấu thương mại, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế xuất nhập khẩu.
  • Giá vốn hàng bán: là tổng chi phí được sử dụng để tạo ra sản phẩm. Giá vốn hàng bán bao gồm các chi phí như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công, chi phí vận chuyển.
  • Thu nhập hoạt động tài chính: Là nguồn thu nhập từ lãi cho vay vốn, lãi cho thuê tài chính, thu nhập từ bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia trong quá trình hoạt động kinh doanh.
  • Chi phí tài chính: Là những khoản chi phí phải trả cho các hoạt động tài chính.

loi-nhuan-thuan-5-a1-teccoskyville

Công thức tính lợi nhuận ròng

Vai trò của lợi nhuận ròng

– Lợi nhuận ròng giúp công ty dễ dàng theo dõi các điều kiện kinh doanh và lãi lỗ kinh doanh. Điều này cho phép xác định kịp thời các vấn đề làm giảm doanh thu cần được khắc phục và có hành động thích hợp hoặc hoạch định chiến lược kinh doanh. Ví dụ: không đủ tiền, trải nghiệm khách hàng kém, dịch vụ khách hàng kém, quản lý lỏng lẻo, giá trị sản phẩm thấp, …

– Giá trị lợi nhuận ròng giúp cổ đông xem xét và phân tích báo cáo tài chính của công ty một cách dễ dàng và chính xác hơn. Nếu cổ phiếu của một công ty không đảm bảo đủ lợi nhuận ròng, giá trị của cổ phiếu có thể giảm và ảnh hưởng đến các cổ đông. Vì vậy, việc đưa ra quyết định đúng đắn là điều mà nhiều cổ đông quan tâm.

Lợi nhuận ròng cũng là một chỉ số để các nhà phân tích và nhà đầu tư so sánh hoạt động của các doanh nghiệp cùng ngành trên thị trường. Từ đó, nó có thể giúp họ dự đoán những giá trị mà doanh nghiệp có thể tạo ra và số tiền họ cần chi cho cổ phiếu hoặc vốn đầu tư cho những doanh nghiệp đó.

loi-nhuan-thuan-5-a2-teccoskyville

Vai trò của lợi nhuận ròng

Tỷ suất lợi nhuận ròng

Công thức tính tỷ suất lợi nhuận ròng:

Tỷ suất lợi nhuận ròng = (lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần) x 100 (%)

Tỷ suất lợi nhuận ròng tên tiếng anh là net profit margin, còn được gọi là tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ suất lợi nhuận bán hàng.

– Chỉ tiêu Biên lợi nhuận ròng cho biết khả năng sinh lời dựa trên thu nhập kinh doanh. Tỷ suất lợi nhuận ròng càng cao thì vị thế kiểm soát chi phí càng cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực.

– Nó cũng là thước đo không thể thiếu trong các báo cáo tài chính được các chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư đặc biệt quan tâm.

– Số liệu Biên lợi nhuận ròng không chỉ hữu ích cho các chủ doanh nghiệp mà còn là thông tin rất có giá trị cho các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư sẽ dựa vào thước đo này để đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp và từ đó quyết định có nên đầu tư vào doanh nghiệp hay không.

– Chỉ tiêu này cũng là yếu tố quan trọng để tổ chức tín dụng đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay của doanh nghiệp. Điều này đánh giá khả năng trả lãi vay của doanh nghiệp. Thông qua chỉ tiêu này, nhà quản lý doanh nghiệp có thể kiểm soát trực tiếp vấn đề chi phí, đồng thời có thể hiển thị kết quả của các quyết định quản lý.

loi-nhuan-thuan-5-a3-teccoskyville

Tỷ suất lợi nhuận ròng

Nguyên tắc tối ưu hóa lợi nhuận ròng

Để tối đa hóa hiệu quả của hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần xây dựng các phương án tối ưu hóa lợi nhuận ròng. Dưới đây là một số nguyên tắc để phát triển một kế hoạch hiệu quả nhằm tối ưu hóa lợi nhuận ròng.

Nguyên tắc tối ưu hóa lợi nhuận ròng

1. Giải quyết vấn đề tài chính: Thu – Chi> 0

Để tạo ra lợi nhuận cho một hoạt động kinh doanh, tất cả các vấn đề tài chính đều có dạng sau:

Chi phí thu nhập.

Nguồn thu nhập – Vốn đầu tư.

Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí.

Thu nhập ròng = Thu nhập thực tế – Chi phí thực tế …

Để đảm bảo kết quả của tất cả các câu hỏi đều> 0, doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề sau:

– Quản lý tốt các nguồn thu chi trên cơ sở ước tính, dự báo và phân tích đầy đủ nhất để tìm ra mọi nguồn thu nhập và tìm cách cắt giảm chi phí.

– Kiểm soát nợ thường xuyên và xây dựng chính sách xử lý nợ triệt để để tránh rơi vào tình trạng phá sản hoặc tăng chi phí lãi vay.

—— Kiểm soát chặt chẽ và nghiêm ngặt việc tồn đọng vật tư, xuất nhập tồn kho, hàng hóa trong quá trình vận chuyển hoặc trên đường đi công tác, quỹ. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc luân chuyển vốn lưu động.

– Xây dựng kế hoạch tài chính rõ ràng và dễ dàng kiểm soát dòng tiền và kế hoạch thu nợ.

2. Nắm được nguyên tắc thu chi để tối ưu hóa lợi nhuận

Nguyên tắc thu, chi của doanh nghiệp phải bảo đảm các yêu cầu sau:

Có kế hoạch rõ ràng, đặc biệt là kế hoạch về dòng tiền.

hòa vốn.

Hoàn vốn đầu tư.

“Tăng thu, giảm chi” – một câu nói quen thuộc, nhưng nếu không có chi để đầu tư thì làm sao có nguồn thu? Vì vậy, các nhà quản lý doanh nghiệp cần làm rõ mối quan hệ giữa đầu tư – thu nhập và chi tiêu của dự án đầu tư và chi phí của các hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường. Chỉ bằng cách này mới đánh giá được hiệu quả đầu tư và khả năng sinh lời của doanh nghiệp.

Trên thực tế, nhiều công ty không tập trung quá nhiều hoặc cắt giảm mọi khoản đầu tư cho dài hạn mà chỉ tập trung vào các hoạt động sinh lời ngắn hạn. Doanh nghiệp xem đây là hoạt động tiết giảm chi phí nhưng không đánh giá nghiêm túc kết quả đầu tư dẫn đến doanh nghiệp không còn sản phẩm sáng tạo, có sức cạnh tranh.

3. Xây dựng kế hoạch tài chính để đảm bảo dòng tiền luôn luân chuyển

Việc xây dựng kế hoạch tài chính là cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào vì nó liên quan đến các mục tiêu tài chính đã xác định và cách sử dụng các nguồn lực để đạt được các mục tiêu đó.

Lập kế hoạch tài chính là việc sử dụng một số giả định để dự báo thu nhập, chi phí, … trong quá khứ và các báo cáo tài chính để rút ra các báo cáo tài chính dự báo trong tương lai nhằm đạt được các mục tiêu, mục tiêu và ưu tiên của doanh nghiệp.

4. Luôn hiểu rõ sức mạnh của các công cụ quản lý tài chính

Công cụ Excel sẽ giúp bạn những công việc kế toán đơn giản nhưng sẽ tốn nhiều công sức và thời gian hơn so với việc sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu chuyên dụng hay các phần mềm kế toán chuyên dụng.

Thay vì sử dụng các phần mềm kế toán đơn giản và rời rạc, hầu hết các doanh nghiệp đang tìm kiếm các công cụ quản lý tài chính hoặc sự hỗ trợ từ các phần mềm quản lý tổng thể tích hợp.

Kết luận

Lợi nhuận ròng là lợi nhuận mà một công ty thu được từ các hoạt động kinh doanh thuần của nó. lợi nhuận thuần là kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, được tính bằng cách tính chênh lệch giữa tổng doanh thu thu được trong kỳ hiện tại trừ đi tất cả các chi phí (bao gồm cả chi phí) phát sinh trong kỳ hiện tại và tổng lượng hàng đã bán.